Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården

Föreningens mål är att göra tillvaron lättare för den som lider av demenssjukdom genom att uppmärksamma ledarskapets betydelse i demensvården.  

Stipendiat 2024

Nominering till årets stipendiat 2023 är nu avsludad.

Men du kan när som helst nominera Årets Stipendiat 2024.

Föreningens stipendier riktas till första linjens chefer d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård och uppgår till ett värde av 50 000:-. Har du någon som gör ett fantastiskt arbete som ledare för ett Demensboende och som  du anser förtjänar att utnämnas till Årets Stipendiat 2024? Välkommen att nominera kandidaten till 2024 års stipendium på denna länk. Du kan nominera fram till den 11 feb 2024.Intressanta föredrag finns på sidan Föredrag

och som hållits av Marianna Melkersson och Monica Berglund i vår styrelse

Socialstyrelsens generaldirektör presenterar den nya äldreomsorgslagen

Se presentationen här

Stipendiat 2022

Utmärkelse till Helsingborgare för gott ledarskap inom äldrevården

 Ann-Charlotte Hanke, enhetschef för äldreboendet Fullriggaren i Helsingborg, har utnämnts till årets ledare inom demensvården. För detta har hon erhållit stipendium på 50.000 kr, avsett för egen fortsatt utveckling, från Föreningen GOTT LEDARSKAP i Demensvården.

 

Ann-Charlotte arbetar proaktivt i tanke och handling inom det demensboende, där hon är ansvarig chef och ledare. De äldre som står i begrepp att flytta in på Fullriggaren får i förväg besök av Ann-Charlotte för att göra det förestående miljöombytet så smidigt och positivt som möjligt. I samma syfte engageras också anhöriga i ett tidigt stadium.


Pandemin har förhindrat sådana möten, men man avser att komma igång igen inom kort.

 

På boendet har man skapat ändamålsenliga team med stort egenansvar och delaktighet för medarbetarna. Man har ett nära samarbete med läkare. Ett gott bemötande menar man är den kanske viktigaste medicinen för den demenssjuke.

 

Pandemin orsakade stora utmaningar, men ingen boende på Fullriggaren avled med coronainfektion.


En artikel i tidningen Demenscentrum finns här 


Tidigare stipendiater hittar du här

Sveriges Coronakommission Slutbetänkande

Kommitionen har nu lämnat sitt slutbetänkande.

Där pekas det på en hel del som behöver åtgärdas. Se betänkandet på denna länk.


Första delbetänkande

Sveriges Coronakommission lämnade i december 2020 sitt första delbetänkande. Du kan läsa den på denna länk. Betänkandet nämner bl a 

I början av december 2020 hade i Sverige fler än 7 000 människor avlidit med diagnosen covid-19. Av dessa personer var nära 90 procent 70 år eller äldre. Hälften av dem bodde i särskilt boende och knappt 30 procent hade hemtjänst.

Detta visar att föreningen Gott Ledarskap i Demensvården behövs!

 

Därför delar vi ut ett årligt stipendium till en första linjens chef inom demensvården, som gjort berömvärda insatser. Stipendiet motsvarar ett värde av upp till 50.000 kronor till stipendiatens egen fortbildning inom ledarskap och demensvård. 

Vill du medlem och stödja föreningens verksamhet?

Klicka här eller på fliken "Stöd vår verksamhet" ovan.


Vill du komma i kontakt med oss, klicka här eller på fliken kontakt ovan.


Under fliken styrelsen hittar du namnen och kontaktuppgiftern för våra styrelseledamöter.

Föreningen Gott ledarskap i demensvården (GLID)

”Vägen till en bättre demensvård går via chefen” - en insikt som ligger till grund för föreningens strävan. Varje år utser GLID ”Årets chef i demensomsorgen” efter ett nationellt nomineringsförfarande. Stipendiaten prisas med 50 000 kronor till egen kompetens­utveckling och 50 000 kronor till GLID:s chefsnätverk (tidigare stipendiater och finalister).

 

Du kan bidra till Gott ledarskap i demensvården genom att

 

  • - nominera en duktig första linjens chef till vår
      utmärkelse och stipendium här
  • - bli personlig medlem - 150 kr
  • - bli företags- eller organisationsmedlem - 6 000 kr
  • - bli gåvogivare – bankgiro 446-3139, swish 1234547568

 

Kontakt: styrelsen@gottledarskap.nu

Nätverksmöte nr 10 ägde rum den 20 oktober i Odd Fellow-huset Stockholm. Arton chefer mötte upp från nätverket och fem ledamöter från styrelsen. Förmiddagen ägnades åt att diskutera personalförsörjningsproblemen som kommit upp under majmötet. Erfarenheterna skiftade från olika delar av landet, men flera hade hittat möjligheter utanför boxen för att lösa sina problem särskilt med försörjningen på helgerna.Dessa utgör ett problem vid nyrekrytering då de oregelbundna schemalösningarna passar många familjer dåligt. Styrelsen fick stöd för att gå vidare med en ansökan till Solstickan för att fördjupa diskussionerna kring framtida personalförsörjning.

Till eftermiddagen hade GLID bjudit in Socialstyrelsens Äldresamordnare Michaela Prochazka, och Eva Lindqvist, nytillträdd chef för Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg (NKÄ). Det blev ett möte till ömsesidig glädje och nytta.

Först presenterade Eva NKÄ som en ny enhet inom Socialstyrelsen med syftet: ”Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och få stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag (SoS 2022-08-11)”.

Därefter diskuterades Socialstyrelsens brukar- och enkätundersökningar, som Michaela är ansvarig för. Omsorgstagarens kognitiva svikt ställer till det vid mätning. Michaela uppgav att 70 procent av boenden på SÄBO har kognitiv svikt. Därmed uppstår svårighet att förstå frågorna i formuläret och vidare oklarhet kring vad undersökningsdeltagarna ombeds svara på. Enhetscheferna lyfte fram många av dessa svårigheter och var tveksamma till om resultaten verkligen visade på kvalitetén på boendet. Vi fick också del av spännande statistik som visar att såväl boenden på SÄRBO och hemtjänsttagare minskat under senare år, börjat redan före pandemin.

Avslutningsvis beskrev nätverkets enhetschefer situationen inom demensvården runt om i landet i delvis alarmerade ordalag. Särskilt svårigheterna att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket har en direkt påverkan på kvalitén i demensvården.

 

Vår senaste bok!

Vägen till god Demensvård

Med finansiellt stöd från Solsticke-stiftelsen har föreningen tryckt boken:

Boken riktar sig främst till de beslutsfattare på alltifrån kommunal nivå till regering och riksdag, som beslutar om demensvårdens villkor. Det är, menar vi, deras beslut i olika frågor som är avgörande för att vår demensvård skall hålla hög klass.


Läs mer om vår senaste bok på denna länk Här kan du också läsa boken i PDF-format och beställa den fysiska boken till ett självkostnadspris på 75 kr exkl porto.

Föreningen har tidigare givit ut boken

Gott Ledarskap i Demensvården

Läs mer på denna länk. Boken kostar 100 kr exkl porto. Beställ boken på denna länk.


Om du vill läsa boken som PDF, kan du ladda ner den på denna länk.