Stipendiater

GOTT LEDARSKAP ÄR DEN VIKTIGASTE FÖRUTSÄTTNINGEN

FÖR ETT BRA OMHÄNDERTAGANDE AV DE BOENDE

 

Första linjens chef har en mycket viktig roll i utvecklingen och stimulansen hos personalen inom demensvården. 

 

Föreningens stipendier riktas därför till första linjens chef d v s den som är chef för den personal som har den dagliga kontakten med de boende. Stipendiet utgörs av medel till fortbildning inom ledarskap och demensvård. När nomineringstiden för 2024 års stipendium gått ut hade vi fått in många mycket välmotiverade nomineringar. Välkommen att nominera kandidat till 2025 års stipendium på denna länk.

 

De som hittills erhållet föreningens stipendier presenteras här nedan.

Stipendiat 2023

Utmärkelse till Upplands-Bro för Gott ledarskap inom demensvården

Mirjam Brocknäs med Diplom på Stipendium från Föreningen Gott Ledarskap inom Demensvården.

Mirjam Brocknäs, enhetschef för äldreboendet Kungsgården vård - och omsorgsboende, har av Föreningen Gott Ledarskap i Demensvården utnämnts till 2023 års ledare inom demensvården. Mirjam har av föreningen tilldelats ett stipendium på 50.000 kr till egen utveckling.

 Mirjam Brocknäs är äldrepedagog och gerontolog. Genom sitt kreativa ledarskap är hon en inspirerande förebild och medarbetarna stimuleras att växa och utveckla sin yrkesstolthet. Tillsammans med sin personalgrupp ser de anhöriga som del av teamet runt de boende som skall bibehålla den demenssjukes livskvalitet. Mirjam använder evidensbaserad kunskap inom demensområdet för att lyfta personalens kompetens och innovation i vardagen och har sin arbetsplats mitt i demensavdelningen. Hennes dansprojekt och musik- och konstaktiviteter har uppmärksammats av bland annat Svenskt Demenscentrum. Dessa aktiviteter har höjt de boendes kvalitet och glädje i vardagen. Mirjam utbildar personal inom bland annat bibliotek, tandvård, brandkår och hårfrisörer om demenssjukdomar för att skapa ökad kunskap i samhället. 2020 utsågs Kungsgården till årets arbetsplats av Upplands-Bros kommun för sitt enastående arbete under pandemin.


Vid Sinnenas Lunch 26 april 2023 i Göteborg som hölls på resturangen SK Mat och Människor överlämnade Professor Ingmar Skoog utmärkelsen till Mirjam Brocknäs.
En artikel om Mirjam Brocknäs i tidningen Demenscentrum finns här

Stipendiat 2022

Utmärkelse till Helsingborgare för gott ledarskap inom äldrevården 
Ann-Charlotte Hanke,

enhetschef för äldreboendet Fullriggaren i Helsingborg, har utnämnts till årets ledare inom demensvården. För detta har hon erhållit stipendium på 50.000 kr, avsett för egen fortsatt utveckling, från Föreningen GOTT LEDARSKAP i Demensvården.


Ann-Charlotte arbetar proaktivt i tanke och handling inom det demensboende, där hon är ansvarig chef och ledare. De äldre som står i begrepp att flytta in på Fullriggaren får i förväg besök av Ann-Charlotte för att göra det förestående miljöombytet så smidigt och positivt som möjligt. I samma syfte engageras också anhöriga i ett tidigt stadium.


Pandemin har förhindrat sådana möten, men man avser att komma igång igen inom kort.


På boendet har man skapat ändamålsenliga team med stort egenansvar och delaktighet för medarbetarna. Man har ett nära samarbete med läkare. Ett gott bemötande menar man är den kanske viktigaste medicinen för den demenssjuke.


Pandemin orsakade stora utmaningar, men ingen boende på Fullriggaren avled med coronainfektion.


En artikel i tidningen Demenscentrum finns här

2021 års stipendiat!

Ann-Christin Eriksson, Strandgården, Ellös

Ann-Christin Eriksson, Strandgården, Ellös

på Orust tilldelas 2021 års stipendium för

föredömligt ledarskap inom demensvården

för sitt nydanande och utvecklande ledarskap.


Ann-Christin arbetar målinriktat med att tillvarata

undersköterskors kompetens och ansvar. ”Vi har

skapat en ny och viktig samordningsroll för våra

undersköterskor”, säger Ann-Christin. Detta är

ett bärande skäl till att hon enhälligt utsetts till

årets stipendiat som framstående ledare inom

demensvården i Sverige.


Under Ann-Christins ledning har all personal involverats i att fullt ut anpassa omsorgen efter hyresgästernas individuella behov, att skapa högsta möjliga livskvalitet för människor som troligen aldrig mer kommer tillbaka till sina gamla hem. Detta kräver starkt ledarskap, uthållighet och ett varaktigt, ständigt förbättringsarbete. Ann-Christin har förmåga att snabbt omsätta de goda idéerna i kraftfulla åtgärder. Vid storhelger ordnas uppskattade aktiviteter och inspirerande underhållning. Barnen från intilliggande förskola kommer regelbundet och sjunger och umgås med de äldre och sjuka.


Allt detta gör att Ann-Christin är årets stipendiat från Föreningen GOTT LEDARSKAP i Demensvården.


Läs den intervju som Vison/Chefen i Fokus gjort med Ann-Christin på denna länk.


2020 års stipendium har tilldelats  Emma Eggertsen på Björklidens äldreboende i Alafors i Ale kommun.

Styrelsen har enhälligt utsett Emma Eggertsen på Björklidens

äldreboende i Alafors i Ale kommun till 2020 års stipendiat. Emma

är en stark ledarförebild och en kraftfull ambassadör för en god

demensvård med stor drivkraft och strategiska utvecklingstankar.


Hon har genom stor delaktighet från sina medarbetare förvandlat

detta boende på några år till bland de allra högst rankade iSocial-

styrelsens öppna jämförelser. Hon lyckades övertyga ledning och

politiker om att få driva Björkliden på intraprenad, vilket innebär en budget på tre år, som hon själv kan disponera över. Det har inneburit stort engagemang från medarbetarna och sänkt sjuktalen från 15 % till 2.3 % på två år. De har tack vare god hushållning kunnat ge de boenden en guldkant med många aktiviteter och utflykter.


Läs vårt pressmeddelande på denna länk

2019 års stipendium tilldelades Ewa Wörlén, enhetschef på Harakärrsgården, Burlöv

Drottning Silvia gratulerar Ewa och vårdhunden Siv

Ewa Wörlén tilldelas stipendiet för sitt målmedvetna och framsynta arbete att som ledare skapa en rikhaltig, stimulerande och värdig miljö för de boende i samverkan med välmotiverade medarbetare och med stor delaktighet från anhöriga.


Hon har med hjälp av sina medarbetare vänt en trist förvaring för personer med demensdiagnos till ett mycket öppet och aktivt hem med trädgård, höns och andra stimulerande aktiviteter. Dessa är anpassade för varje enskild person, ofta med deltagande av anhöriga. Hennes utbildade vårdhund Siv är mycket uppskattad. Hon har infört nytänkande med cykelturer, semesterveckor och krogmiljö för trevliga matstunder.

2018 års stipendium tilldelades Pia Fransson.

Pia leder verksamheten vid Järdalavägens Vårdoende i Linköping. 

Stipendiet delades ut av professor Ingmar Skoog, Centrum för åldrande

och hälsa, vid Sinnenas Lunch på restaurang SK Mat & Människor

torsdagen den 17 i närvaro av ett fyrtiotal inbjudna gäster.


Pia Fransson tilldelas stipendiet med anledning av sitt tydliga, raka,

orädda, prestigelösa och samtidigt omtänksamma, utvecklande ledarskap

med målmedvetet fokus på hyresgäster och deras anhöriga.


Pia Fransson är också initiativtagare och grundare till projektet Lärcenter för en god demensvård’ som startade inom ramen för FoU Centrum i Linköping 2007. Lärcentret är idag en permanent och etablerad verksamhet för utveckling och kvalitet inom demensvården på lokal, regional och nationell nivå.


Pia Fransson och hennes medarbetare arbetar aktivt för den nollvision som innebär demensvård utan tvång och begränsningar. Bland flera andra målområden märks också hennes utvecklingsarbete för demenssjuka med musik och kultur som tema. Alla medarbetare skall få en gemensam grundutbildning i studiecirkelform om musik och kultur och dess betydelse för hälsa och välbefinnande.


2017 års stipendium tilldelades Anneli Franzén Kullegården i Partille

Anneli personifierar nyfikenhet, mod, handlingskraft och ett när-

varande ledarskap. Med en sådan kombination händer mycket

även inom givna ekonomiska ramar.

Ny teknik nyttjas i ”hyresgästernas” tjänst och där det som bäst

behövs. Måltiden ger både näring, stimulans och samvaro.


”Nollvisionen” är en strävan i det dagliga arbetet, d.v.s. frihet från

tvång och begränsningar. ”Hyresgästerna”, deras anhöriga och

medarbetarna, alla involveras efter sina förutsättningar och med

respekt för varandra.


Genom att prova ”Äldredräkten” får medarbetarna uppleva hur det kan kännas att vara gammal. Inspiration till verksamheten hämtas från många olika håll, t.o.m. från Japan.

Motivering: Anneli och hennes medarbetare tar i arbetet sin utgångspunkt

+ i tydliga värderingar,

+ är innovativa i det vardagliga,

+ i ett ständigt pågående samspel med närstående,

+ låter inte ekonomin vara ett hinder,

+ och har ambitionen att bli bäst på det som de gör.


2015 års stipendium tilldelades

Pia Sjögren på Hagalidsgården, Västerås

till kompetensutveckling inom demensvården. För detta ändamål

har både kompetens och pengar (till ett värde av 100 000 kronor)

ställts till Pias förfogande.


Läs intervjun med Pia på denna länk.

till kompetensutveckling inom demensvården. För detta ändamål har både kompetens och pengar (till ett värde av 100 000 kronor) ställts till Kristinas förfogande.

Läs intervjun med Kristina på denna länk

2014 års stipendium tilldelades

Kristina Nilsson-Lindström, enhetschef på Malmgården, Skara.