Nätverk

Kunskapsnätverk inom demensvården


Under de år vi delat ut föreningens stipendium till framgångsrika enhetschefer inom demensvården har vi kommit i kontakt med många duktiga ledare. Målet med nätverket är att föra samman dessa för att de skall kunna dela erfarenheter med varandra och få en spridningseffekt av alla goda idéer.


Bland alla finalister framkommer tydligt hur olika strategier lett fram till mycket goda resultat. Det gemensamma är att få personalen att arbeta personcentrerat och känna arbetsglädje genom att de som behöver deras stöd mår bättre.

I nätverket ingår tidigare stipendiater och finalister från de senaste åren.


Nätverket har en egen sluten facebookgrupp för information och diskussioner. Medlemskap fås genom ansökan med ett e-mail till denna länk.

Nästa nätverksmöte nr 13 äger rum i Stockholm den 26-27 september

Lokal: Odd Fellow nära Kungsträdgården som vid tidigare tillfälle.

Tid: Start med lunch torsdag kl.12, avslut fredag med lunch 12.30 -13.30

Första dagen har vi besök av Professor Miia Kivipelto från Karolinska Institutet som beskriver den världsberömda Fingermodellen och diskuterar med deltagarna också kring detta.

Andra dagen kommer Demensförbundets ordförande Liselotte Björk och Silviasjuksköterskan Lotta Lundh från Minnesmottagningen för personer under 65 år på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vi kommer också att diskutera och dela ut rapporten: ”Personalförsörjning på äldreboenden ur enhetschefens perspektiv”.

Praktiska detaljer framgår ur inbjudan som skickats ut den 16 april av Marianne Melkersson


Nätverksmöte nr 11 ägde rum i Göteborg den 31 mars 2023 i Haga församlingshem.

Elva nätverkare deltog samt nästan hela styrelsen. Lars och Lena ansvarar för personalförsörjningsprojektet och gick igenom instruktioner för hur enhetscheferna kan skriva sina berättelser om hur de löst sin personalförsörjning utifrån sex olika perspektiv. Tanken är att alla nätverkare skall skriva sin berättelse så att vi kan bygga upp en kunskapsbank samt skicka till Socialstyrelsen. Utredaren på Kunskapscentrum har fått de första två berättelserna från Carin Rydin och Ann-Christin Eriksson och tycker att dessa varit mycket intressanta och vill ha fortsatt dialog.

Huvuddelen av dagen bestod av Daniel Brattgårds föredragning om etik med gruppdiskussioner och kompletteringar av Monica Berglund. Det blev ett livligt utbyte av reflektioner på olika teman och deltagarna var väldigt nöjda med dagen. Nästa möte planeras i oktober och då ville många höra mer om etik på temat Integritet och autonomi. Om ekonomin tillåter blir det ett tvådagarsseminarium nästa gång då övernattning upplevdes så oerhört positivt för sammanhållningen i nätverket. Styrelsen framhöll att det vore önskvärt om arbetsgivaren tillfrågas om de kan stå för resekostnaderna i samband med nästa möte.

Närverksträff nr 9 var den 5 - 6 maj 2022

GLIDs nätverk möttes under två dagar på Västra Götalands campus på Nya Varvet. Läkaren Göran Stiernstedt som varit ledamot i Coronakommissionen berättade under första dagen om resultaten av kommissionens analys gällande äldreomsorgen.

De arton framgångsrika enhetscheferna som kom från hela Sverige kunde återkoppla till honom om sina erfarenheter under pandemin. Det framkom då hur olika förutsättningarna varit i de olika kommunerna, en erfarenhet som Göran Stiernstedt konstaterade att också kommissionen sett. Han sammanfattade med orden ”Det gick ganska bra, men det kunde gått bättre, särskilt under första våren.”


Nätverkarna hade sedan kvällen tillsammans på hotellet och kunde utbyta erfarenheter.


Dag två diskuterades dessa erfarenheter livligt och den största oron för framtiden, hur hitta kompetent personal.  Övriga frågor som behandlades var bland annat, kommer de åtgärder att som kommissionen föreslår att genom-föras? Kommer den kommande Äldreomsorgslagen att förbättra möjligheterna? Det finns nu en erfaren grupp som kan utgöra en plattform för fortsatt utveckling av demensvården i Sverige, något som Göran Stiernstedt också kunde ta med sig.


Nätverksträff nr 7 ägde rum den 21 maj 2021 på Zoom.

Årets stipendiat Ann-Christin Eriksson från Strandgården i Ellös på Orust berättade om sitt arbete med att ge struktur åt kvalitetsförbättringar genom att skapa starka relationer hyresgäst och kontaktperson samt delegera mycket uppföljningsansvar till samordnande undersköterska. De arbetar också med reflektionsmöten regelbundet.


Sektionscheferna Catrin Svensson och Viktoria Ehrs berättade om hur de arbetar med delat ledarskap och har nu genomfört stjärnmärkning av sitt boende Trevnaden i Malmö. Det hade medfört mycket goda resultat med bland annat mer utevistelser och minskad läkemedelsanvändning. De rekommenderade alla demensboenden att stasa på Stjärnmärkning enligt Svenskt demenscentrums modell. Mer om deras resultat går att läsa på Svenskt demenscentrums hemsida här .


Nätverksträff nr 5 ägde rum fredagen den 20 november 2020 via ZOOM

Riksdagsledamot Barbro Westerholm delade med sig av sina strategier på temat ”Hur går det att behålla glöden och önskan att förbättra vår värld under så många år?” med efterföljande diskussion med nätverksdeltagarna. Under mötet fick vi också höra hur läget för de deltagande cheferna är just nu när pandemin har blossat upp igen och åter hotar äldreboendena. Vi fick också lyssna på enhetschef Ingrid Linge Borgström från Landskrona om schema för timvikarier. Styrelsen kommer också att presentera kontaktpersoner för nätverksdeltagare. Utrymme fanns också för att diskutera fortsatta former för nätverksarbetet.


Nätverksträff nr 3 skedde den 3 september 2020 som ett digitalt ZOOM-möte där sju chefer från nätverket medverkade. Var och en berättade om sin tid med Coronan och sammanfattningen kan lyda: det har varit hemskt jobbigt! Svårt att bemanna upp när så många i personalen stannat hemma. Alla  berömde sin fasta personal, men det fanns vissa brister i stödet från ledningen. Nu börjar viss stabilitet infinna sig. Styrelsen medverkade med den fortsatta planeringen inför hösten. Anteckningar från mötet är utskickade till alla nätverkare.


Nätverksträff nr 1 skedde den 13 oktober 2019 i Göteborg. Efter personliga presentationer hölls olika gruppdiskussioner och dagen avslutades med föredrag av professor Ingmar Skoog från Age Cap, Göteborgs universitet. Energin flödade i rummet och samtalen var intensiva.


Nätverksmöte nr 12 ägde rum den 23 -24 november 2023 på Arkens konferenscentrum i Göteborg med internat. Elva nätverkare deltog samt sju från styrelsen.  Medverkade gjorde också Eini Ruottinnen och Annica Johansson från Socialstyrelsens Kompetenscentrum för Äldreomsorg (NKÄ).

Professor Lotta Dellve föreläste på ZOOM-länk om sin forskning kring tystnadskulturen på olika arbetsplatser och uppmanade till att ”Ge röst åt problemen”. Projektet om personalförsörjningen inför framtiden som startade i Stockholm har under året utvecklats av Lars och Lena i styrelsen. De har ställt samman 10 berättelser som enhetschefer inom GLIDs nätverk skickat in. Temat har varit ”Hur lösa framtidens personalförsörjning?” Många idéer ”utanför boxen lyftes fram”. Den strukturerade sammanfattningen av dessa presenterades och frågor diskuterades i grupper i anslutning till detta. En slutrapport kommer att sammanställas för att också delges till NKÄ på Socialstyrelsen. På dag 2 berättade Annica från NKÄ om en rapport de skrivit om hur det går att tackla språkförmågan inom äldreomsorgen. Jätteintressanta förslag, tips är att kolla på SoS hemsida där rapporten finns.

Vi avslutade med en sammanfattning kring hur värdefulla dessa dagar varit, inte minst att träffa och inspireras av kollegor, och att alla gärna ville se internat även i fortsättningen 1 -2 ggr/år.

Nätverksmöte nr 10 ägde rum den 20 oktober 2022 i Odd Fellow-huset Stockholm. Arton chefer mötte upp från nätverket och fem ledamöter från styrelsen. Förmiddagen ägnades åt att diskutera personalförsörjningsproblemen som kommit upp under majmötet. Erfarenheterna skiftade från olika delar av landet, men flera hade hittat möjligheter utanför boxen för att lösa sina problem särskilt med försörjningen på helgerna.Dessa utgör ett problem vid nyrekrytering då de oregelbundna schemalösningarna passar många familjer dåligt. Styrelsen fick stöd för att gå vidare med en ansökan till Solstickan för att fördjupa diskussionerna kring framtida personalförsörjning.

Till eftermiddagen hade GLID bjudit in Socialstyrelsens Äldresamordnare Michaela Prochazka, och Eva Lindqvist, nytillträdd chef för Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg (NKÄ). Det blev ett möte till ömsesidig glädje och nytta.

Först presenterade Eva NKÄ som en ny enhet inom Socialstyrelsen med syftet: ”Personer som får insatser från äldreomsorgen behöver få mer inflytande över sin egen vardag och få stöd av personal med adekvat kompetens och erfarenhet. Dessutom behöver de stora skillnaderna i kvalitet över landet minska så att alla kan få en omsorg av god kvalitet. Därför startar Socialstyrelsen ett nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg på regeringens uppdrag (SoS 2022-08-11)”.

Därefter diskuterades Socialstyrelsens brukar- och enkätundersökningar, som Michaela är ansvarig för. Omsorgstagarens kognitiva svikt ställer till det vid mätning. Michaela uppgav att 70 procent av boenden på SÄBO har kognitiv svikt. Därmed uppstår svårighet att förstå frågorna i formuläret och vidare oklarhet kring vad undersökningsdeltagarna ombeds svara på. Enhetscheferna lyfte fram många av dessa svårigheter och var tveksamma till om resultaten verkligen visade på kvalitetén på boendet. Vi fick också del av spännande statistik som visar att såväl boenden på SÄRBO och hemtjänsttagare minskat under senare år, börjat redan före pandemin.

Avslutningsvis beskrev nätverkets enhetschefer situationen inom demensvården runt om i landet i delvis alarmerade ordalag. Särskilt svårigheterna att rekrytera och behålla kompetent personal, vilket har en direkt påverkan på kvalitén i demensvården.


Nätverksträff nr 8 den 21 oktober 2021 blev ett fysiskt möte i Göteborg.

Temat för dagen var att testa det studiematerial som en arbetsgrupp i styrelsen under ledning av Lars Rönnmark tagit fram. Det heter ”Demens med egna ord – med litteratur som vägvisare” och bygger på tre litterära publikationer. Det belyser tre dimensioner: 1 närstående/anhörig, 2 personal/längst ner i hierarkin/de närmast omsorgstagarna, 3 den sjuke. Vi har valt ut delar ur böcker vi träffat på som visar dessa 3 perspektiv för diskussion. Anhörigperspektiv: ”Boken om E” av Ulla Isaksson, ”Varje dag är en vårdskandal” av Sebastian Lönnlöv om vårdperspektivet och ”Sånger från äldreomsorgen” av Ragnar Thoursie med perspektiv från den som är sjuk.  


Deltagarna diskuterade flitigt de frågor som ställdes i materialet i tre olika grupper och det kom många värdefulla synpunkter att arbeta vidare med i häftet, som av alla bedömdes som mycket intressant och tankeväckande.


Nätverksträff nr 6 ägde rum den 18 mars 2021 på ZOOM.

Frida Nobel från Socialstyrelsen inledde med att beskriva ”Standardiserat insatsförlopp vid demenssjukdom”, ett projekt som hon lett och rapporten publicerades 2019.


Nätverksmedlemmen Maria Palm, enhetschef på Rönningegården i Mörbylånga deltar som en kommun av fem i att implementera detta i verksamheten under ledning av Svenskt Demenscentrum. Projektledaren Fredrik Lilja för detta som kallas Södra Ölands demensteam gav en väldigt intressant presentation över hur de arbetar. Medverkade från teamet gjorde också arbetsterapeut Anna Leion, specialistundersköterskan Katarina och anhörig-stödjare Helene Svensson. De var mycket positiva till arbetsformen och ansåg att det innebar stora förbättringar för de demenssjuka i kommunen. Samarbetet med regionens medarbetare hade utvecklats mycket. Frida Nobel meddelade att tanken är att det skall införas i hela landet med hjälp av statliga medel under 2022.


Styrelseledamoten Lena Larsson berättade om styrelsens ansökan till Allmänna Arvsfonden för medel till ett projekt att utveckla kvaliteten för upphandling av särskilda boenden tillsammans med SIQ. Tidigare stipendiat Pia Sjölund beskrev den specifika modell som SIQ utvecklat och hur denna kan förenklas i vårt projekt och anpassas bättre för äldrevården.


Någon ny tid för möte fastställdes inte då arbetsbelastningen fortfarande är mycket hög för nätverksdeltagarna. Vi återkommer när möjlighet finns. Vi tar gärna emot förslag på tema för mötet.


Nätverksträff nr 4 ägde rum fredagen den 16 oktober 2020 även denna gång digitalt. Programmet byggde på det som var planerat till träffen den 27 april, men som ställdes in pga pandemin. Universitetslektor Heidi Hagerman kom att ha en kortare föredragning och medverkarde sedan under hela mötet. Heidi är forskare på Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon presenterade 2019 en avhandling om första linjens chefer inom äldreomsorgen med titeln  ”Working Life Among First-Line Managers and their Subordinates in Elderly Care”. Avhandlingen går att läsa här.


Vi fick också medverkan från Ingrid Linge Borgström från Landskrona, som berättade om sitt sätt att lösa timvikariesituationen. 


Nätverksträff nr 2 ägde rum den 23 januari 2020 i de gamla fina lokalerna på Bräcke diakoni i Göteborg. Louise Gehandler, kvalitetsutvecklare på Bräcke, inledde dagen på ett gripande och stimulerande sätt genom att berätta om ”KAN-listan” för demenssjuka. Gruppen fick också höra om Certifiering av ett boende genom Ewa Wörlén och vad man kan göra med intraprenad av Emma Eggertsen.